Avtal vid Force Majeure – vad gäller?

När ett avtal har ingåtts är huvudregeln att det ska hållas. En part som underlåter att uppfylla sin del av avtalet gör sig således skyldig till ett avtalsbrott, vilket kan aktualisera ett skadeståndsansvar och andra påföljder.

Vid vissa tillfällen kan det dock bli omöjligt eller väldigt svårt för en part att prestera i enlighet med ett avtal, till exempel vid krig eller naturkatastrofer.

På grund av detta har det i många avtal upprättats en så kallad ”force majeure”-klausul.

Klausulens syfte är att klargöra under vilka oförutsedda händelser som en avtalspart är befriad från ansvar vid vad som annars hade utgjort ett avtalsbrott.

Med andra ord kan force majeure tillåta, eller snarare ursäkta, en avtalsparts underlåtenhet att uppfylla sin del av avtalet.

För att kunna tillämpa force majeure och undvika ansvar för avtalsbrott krävs det att denna händelse faktiskt påverkar möjligheten för en part att uppfylla sin del av avtalet.

Om en avtalspart skulle vägra att leverera varor i enlighet med ett leveransavtal med hänvisning till ett pågående krig, krävs det således att kriget omöjliggör leveransen eller åtminstone kraftigt försvårar den.

Att till exempel inte vilja leverera till ett land som är i krig på grund av politiska skäl är inte att betrakta som en giltig ursäkt med hänvisning till force majeure. I ett sådant fall hade underlåtelsen att leverera istället utgjort ett avtalsbrott.

Har du några frågor om force majeure eller övrig avtalsrätt? På DER Juridik arbetar vi flitigt med detta rättsområde och kan bistå dig med såväl granskning som upprättande av avtal samt med avtalstolkning.

Kontakta oss på kontakt@derjuridik.se.