“Hyresgästen går miste om sin rätt” – oklar processrätt försvårar återbetalning

”I ärenden som handlar om återbetalning av överhyra tycks vissa processrättsliga principer inte alls få samma genomslag som i andra civilrättsliga tvister. Hyresnämnderna beaktar exempelvis inte alltid alternativa yrkanden, vilket gör att hyresgästen riskerar att gå miste om sin rätt. Inte heller tycks nämnden lägga någon vikt vid om hyresvärden underlåtit att inställa sig eller yttra sig under processens gång. En hyresvärds ointresse av att överhuvudtaget delta i processen kan ibland rentav vara en fördel för denne, eftersom hyresgästen då i vissa fall har ålagts en ännu större bevisbörda. Hyresnämndens processrättsliga regler bör ses över för att säkerställa att lekmän kan erhålla sin rätt när de betalat en oskälig hyra”.

DER Juridiks jurist Sanne Ringdal skriver om den oklara processrätten i hyresnämnderna på Norstedts Juridik. Läs hela artikeln i sin helhet här: https://www.nj.se/nyheter/hyresnamndernas-oklara-processratt-drabbar-utsatta-hyresgaster