Allmänna villkor

 1. Tillämplighet
  1.1 Om inget annat är överenskommit gäller dessa allmänna villkor för de tjänster som DER Juridik AB (”Byrån” eller ”vi”) tillhandahåller sina klienter.
  1.2 Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor. Ändringar av dessa allmänna villkor gäller fr.o.m. publiceringsdag för alla uppdrag som accepteras därefter.
  1.3 Gällande allmänna villkor finns alltid att läsa på vår hemsida, www.derjuridik.se.
 1. Avtalet
  2.1 Avtalsförhållandet ingås med Byrån. Vi accepterar alltså inte uppdrag för enskild delägare eller annan medarbetare. Det gäller även om det är er uttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet ska utföras av en viss eller vissa specifika personer.
  2.2 Byråns anställda och övriga personer som arbetar för eller anlitas av Byrån omfattas av dessa allmänna villkor. Ingen av dem har något individuellt ansvar gentemot er, om inget annat följer av tvingande lag.
 1. Våra tjänster
  3.1 Våra tjänster innefattar Byråns sakkunskap, juridisk rådgivning och den sakkunskap som krävs i varje enskilt ärende. Vi kommer tillsammans med er överens om uppdragets omfattning.
  3.2 Om omfattningen av uppdraget därefter ändras kan vi komma att behöva byta ut vem eller vilka personer som arbetar med ert uppdrag. Detta sker självklart i samförstånd med er.
  3.3 Uppdraget bestäms av de instruktioner som ni lämnar och som vi accepterar. De råd och tjänster som Byrån tillhandahåller är också specifikt anpassade till dessa instruktioner och kan därför inte användas för andra frågor som inte omfattas av uppdraget.
  3.4 Rådgivning som vi lämnar är baserad på rättsläget vid tidpunkten för uppdraget.
  3.5 Skulle vi lämna matematiska uträkningar eller uttala oss i andra frågor än juridiska utgör detta inte rådgivning och ska därför inte ses som en del av våra tjänster.
  3.6 Rådgivning som vi lämnar innebär aldrig en garanti för ett visst utfall.
 1. Våra priser
  4.1 Vi eftersträvar att tillhandahålla våra tjänster till attraktiva priser och är självklart villiga att diskutera dessa med er.
  4.2 Om ni begär det förser vi er med en uppskattning inför uppdraget. Beroende på uppdragets natur kan vi också komma överens om ett fast pris eller ett annat arvodesarrangemang.
  4.3 Byråns priser baseras på faktorer som:
  • Nedlagd tid.
  • Uppdragets omfattning.
  • Den skicklighet som krävs.
  • De värden som berörs.
  • Eventuella risker för Byrån.
  • Tidspress.

  Ovanstående lista är inte uttömmande.
  4.5 Alla priser som Byrån anger är exklusive mervärdesskatt.
  4.6 Utöver priset för våra tjänster kan vi komma att debitera er för kostnader och utlägg som Byrån har till följd av uppdraget, till exempel kostnader för resor.

 1. Vår kommunikation
  5.1 Vi eftersträvar transparant kommunikation med alla våra klienter.
  5.2 Vi använder Internet och email i vår kommunikation med klienter. Vi tar däremot inte ansvar för de säkerhetsrisker som detta kan innebära.
  5.3 Vi tar därutöver inte ansvar för brister i kommunikation. Vårt spam- och virusfilter kan komma att filtrera bort viktiga meddelanden. Därför är det viktigt att ni alltid följer upp viktiga meddelanden med telefonsamtal.
 1. Vår hantering av handlingar
  6.1 Under tiden för uppdraget lagrar vi dokument och arbetsresultat som vi, ni eller tredje part tagit fram. Detta sker i ett elektroniskt format i ett byrågemensamt system.
  6.2 När uppdraget avslutats överlämnas originalhandlingar till er. Om vi på er begäran skickar värdehandlingar sker det på er risk.
 1. Våra skyldigheter enligt lag
  7.1 Vi är bundna enligt lag att lämna information till skattemyndigheterna i vissa fall om klienters momsregistreringsnummer, samt värdet av tjänsterna vi tillhandahållit er.
  7.2 Vi är bundna enligt lag att för vissa uppdrag kontrollera våra klienter identitet och ägarförhållanden, samt arten av och syftet med ärendet. Därför kan vi behöva be er tillhandahålla identitetshandlingar avseende er själva och/eller annan person som för er räkning är involverad i uppdraget. I fall där klienten är en juridisk person kan vi behöva be er tillhandahålla identitetshandlingar avseende de fysiska personer som har den yttersta kontrollen däröver, samt information och dokumentation över varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi är också skyldiga att verifiera den information som ni lämnar till oss och kan därför behöva inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som inhämtas i samband med dessa kontroller är vi skyldiga att behålla.
  7.3 Vi är bundna enligt lag att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är dessutom förhindrade enligt lag att underrätta er om sådana misstankar och/eller att en sådan anmälan har gjorts eller kommer att göras. I fall där misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger är vi skyldiga att tacka nej till eller avsluta uppdraget.
  7.4 Vi har inget ansvar gentemot er för skada som ni orsakas, direkt eller indirekt, p.g.a. vi iakttagit våra skyldigheter såsom vi uppfattat dem enligt ovanstående punkter.
  7.5 Vi behandlar klienters personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och vår personuppgiftspolicy.
 1. Vårt ansvar
  8.1 Byråns ansvar är begränsat till nedanstående punkter och övriga bestämmelser om ansvarsbegränsning i dessa allmänna villkor.
  8.2 Byrån ansvarar endast för vår professionella rådgivning och för eventuell skada denna orsakar er genom fel eller oaktsamhet.
  8.3 Byråns ansvar är begränsat till det högsta belopp som utbetalas från vår ansvarsförsäkring. Vi ansvarar alltså aldrig för skadeorsak eller belopp som inte täcks av vår ansvarsförsäkring.
  8.4 Byråns ansvar är begränsat till den faktiska skada ni lider. Det innebär bland annat att skadebeloppet ska minskas med samtliga belopp som ni kan få enligt någon försäkring och/eller avtal och/eller skadelöshetsförbindelse där ni är part eller förmånstagare.
  8.5 Byrån tar inget ansvar för skada som orsakas av att ni använder er av vår rådgivning i något annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilket rådgivningen lämnades. Detsamma gäller om skada drabbar tredje part och/eller orsaken till skadan är att tredje part använt sig av vår rådgivning.
  8.6 Byrån tar inget ansvar för att fastställda tidpunkter inte uppfylls eller för att någon del av uppdraget inte färdigställs inom föreslagna tidsramar.
  8.7 Byrån tar inget ansvar för skada som uppkommer pga. omständigheter utanför vår kontroll som vi inte kunde ha räknat med vid tidpunkten då vi accepterade uppdraget och/eller vars följder vi inte kunde ha undvikit.
  8.8 Byrån tar inget ansvar för det fall vi inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta vårt arbete pga. omständigheter utanför vår kontroll.
 1. Andra rådgivare
  9.1 Byrån har ett omfattande nätverk av andra rådgivare, såväl i Sverige som andra jurisdiktioner, och bistår gärna klienter med att finna och instruera andra rådgivare i era frågor.
  9.2 Om vi instruerar, anlitar och/eller på annat sätt arbetar tillsammans med andra rådgivare, ska de ses som oberoende i förhållande till Byrån. Därför ansvarar inte Byrån för andra rådgivare, deras tjänster, för att vi anlitat dem eller för att vi rekommenderat dem.
  9.3 Ovanstående punkt gäller oavsett om den andra rådgivaren rapporterar till Byrån eller till er direkt.
  9.4 Om vi på uppdrag av er anlitar andra rådgivare innefattar det, i avsaknad av andra uttryckliga instruktioner, också en rätt för oss att acceptera sådana rådgivares ansvarsbegränsningar, inhämta sådana rådgivares offerter på arvoden och att avtala om arvoden med sådana rådgivare. Byrån tar inget ansvar för sådana offerter och/eller avtal.
  9.5 Om vi blir solidariskt ansvariga tillsammans med andra rådgivare gentemot er för en skada ska Byråns ersättningsansvar begränsas till den andel av skadan som motsvarar Byråns andel av det sammanlagda arvodet till alla rådgivare.
  9.6 Ovanstående punkt gäller oavsett om de andra rådgivarna har uteslutit eller begränsat sitt ansvar och/eller skulle sakna betalningsförmåga för sin andel av det totala kravet.
  9.7 Är någon av de andra rådgivarnas ansvar mer begränsat än Byråns, ska Byråns ansvar minskas med det belopp som vi hade kunnat återfå från den rådgivaren om dennes ansvar inte hade begränsats.
  9.8 Ovanstående punkt gäller oavsett den andra rådgivarens betalningsförmåga.
 1. Immateriella rättigheter
  10.1 Byrån erhåller immateriella rättigheter till de arbetsresultat vi genererar, men ni har rätt att använda resultaten för de ändamål som vi har tillhandahållit dem för.
  10.2 Dokument eller andra arbetsresultat som vi generar får inte ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.
 1. God advokatsed
  11.1 Trots att vi inte är bundna enligt lag tillämpar Byrån, i relevanta delar, god advokatsed för vår verksamhet.
  11.2 Det innebär bland annat att vi är förhindrade att företräda er om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till andra klienter. För att försäkra oss om att vi inte accepterar uppdrag som kan innebära en intressekonflikt genomför vi alltid först en kontroll av klienter enligt tillämpliga regler om god advokatsed. Viktigt att komma ihåg är dock att trots att vi utför dessa kontroller kan det inträffa omständigheter som gör att vi är förhindrade att företräda er i ett pågående eller framtida uppdrag. Med hänsyn till detta är detviktigt att ni före och under tiden för uppdraget ger oss den information vi behöver för att bedöma om en intressekonflikt föreligger.
  11.3 Det innebär också att vi iakttar fullständigt sekretess i enlighet med god advokatsed.
  11.4 Det innebär också att vi arkiverar handlingar i enlighet med god advokatsed.
 1. Insiderförteckning
  12.1 Om ni är bundna enligt lag att upprätta en insiderförteckning och vi genom vårt uppdrag får tillgång till insiderinformation rörande er eller era finansiella instrument kommer vi, givet att vi underrättas i enlighet med nedanstående punkt, att upprätta en insiderförteckning.
  12.2 Ni ska underrätta oss så snart ni bedömer att viss information som vi har tillgång till utgör insiderinformation.
 1. Betalning
  13.1 Byrån tillämpar månadsvis löpande fakturering, då vi tror att regelbundna fakturor är ett bra sätt att hålla er informerad om arvoden som uppkommit.
  13.2 Fakturor förfaller till betalning 20 dagar efter fakturadatum. För fakturor som inte betalats vid förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med referensräntan enligt Sveriges riksbank + 8% per år.
  13.3 Om ni ber Byrån adressera en faktura till någon annan än er själva, och vi accepterar detta, är ni fortfarande skyldiga att betala de belopp som inte har betalats av adressaten på förfallodagen. Något klientförhållande mellan Byrån och adressaten uppkommer inte.
 1. Klagomål
  14.1 Det är Byråns högsta prioritet att ni är nöjda med våra tjänster och att de uppfyller era förväntningar.
  14.2 Om ni av något skäl är missnöjd ska ni meddela detta till den medarbetare som är ansvarig för ert ärende.
  14.3 Krav ska framställas skriftligen och innehålla en redogörelse över det påstådda felet eller försummelsen, samt skadan ni orsakats med anledning därav.
  14.4 Krav ska framställas så snart ni har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Ett krav kan inte göras gällande senare än tolv månader efter det senare av:
  • dagen för Byråns senaste faktura i uppdraget som kravet är hänförligt till, eller
  • dagen då de aktuella omständigheterna var kända för er eller, efter rimliga efterforskningar, kunde ha blivit kända för er.

  14.5 Om ert krav mot Byrån grundas på tredje parts krav ska vi eller vår försäkringsgivare ha rätt att för er räkning bemöta, reglera, och träffa en förlikning avseende kravet.
  14.6 Ovanstående punkt gäller förutsatt att vi (beaktat de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor) håller er skadelös. Om vi inte ges den rätten har vi inte heller något ansvar för kravet gentemot er. Vi har inte heller något ansvar för kravet mot er om ni utan vårt samtycke bemöter, reglerar, förlikar eller på något annat sätt vidtar någon åtgärd avseende kravet.
  14.7 Om vi eller vår försäkringsgivare utbetalar ersättning till er med anledning av ert krav ska rätten till regress mot tredje part överföras till Byrån genom subrogation eller överlåtelse.

 1. Gällande lag
  15.1 Dessa allmänna villkor och frågeställningar kring dem, samt frågeställningar som rör uppdraget, regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.
  15.2 Tvister i relation till dessa villkor, frågeställningar kring dem och frågeställningar som rör Byråns uppdrag ska avgöras genom skiljeförfarande.
  15.3 Skiljeförfarandet ska omfattas av Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
  15.4 Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm.
  15.5 Skiljeförfarandet ska omfattas av sekretess
  15.6 Sekretessen enligt ovanstående punkt omfattar tvistens och skiljeförfarandets existens. Sekretess ska gälla all information som kommer fram under förfarandet, liksom beslut eller skiljedom som följer därav. Information som omfattas av sekretessen får inte i någon form vidarebefordras till tredje part utan att både Byrån och klienten i förväg lämnat sitt skriftliga samtycke.
  15.7 Ovanstående punkt innebär inte att vare sig Byrån eller klienter ska vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt gentemot varandra med anledning av tvisten, eller gentemot en försäkringsgivare, eller om Byrån eller klienten enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller liknande är skyldig att lämna ut informationen.
  15.8 Oavsett vad som anges i punkt 15.2 har Byrån rätt att väcka talan angående förfallen fordran i domstolar som har jurisdiktion över er eller era tillgångar.

DER Juridik AB, org. nr. 559172–1898
epost: kontakt@derjuridik.se
hemsida: www.derjuridik.se
Kammakargatan 48, 111 60 Stockholm