Allmänna villkor

Våra allmänna villkor

 1. Tillämpning och tolkning
  1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som DER Juridik AB (”DER Juridik” eller ”vi”) tillhandahåller sina klienter såvida inte annat följer av lag eller särskild överenskommelse.

  1.2 När ni anlitar DER Juridik anses ni ha accepterat dessa allmänna villkor.
 2. Avtalet och våra tjänster
  2.1 DER Juridik kommer efter bästa förmåga och inom ramen för lag tillvarata dina intressen. Alla uppdrag vi åtar oss ska utföras med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet.

  2.2 Avtalsförhållandet ingås med DER Juridik. Vi accepterar inte uppdrag för enskild delägare eller medarbetare. Det gäller även om det är er uttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet ska utföras av en viss eller vissa specifika medarbetare.


  2.3 DER Juridiks anställda och övriga personer som arbetar för eller anlitas av DER Juridik omfattas av dessa allmänna villkor. Ingen av dem har något individuellt ansvar gentemot dig.


  2.4 Alla aspekter och frågeställningar inom en juridisk process, en transaktion eller ett affärsupplägg anses vara ett enda uppdrag även om det inbegriper flera juridiska eller fysiska personer, handhas av flera olika jurister inom DER Juridik. Detta gäller även om det adresserar flera rättsområden eller om flera separata fakturor ställs ut.


  2.5 När ett ärende blivit allmänt känt har vi rätt att lämna information om vår medverkan och om andra allmänt kända uppgifter i marknadsföringssyfte, inkl. att visa era logotyper i vårt marknadsföringsmaterial. Om ett ärende inte är allmänt känt offentliggör vi vår medverkan enbart om ni uttryckligen samtycker till det.


  2.6 Våra tjänster innefattar DER Juridiks sakkunskap, juridisk rådgivning och den sakkunskap som krävs i varje enskilt ärende. Vi kommer tillsammans med er överens om uppdragets omfattning.


  2.7 Om omfattningen av uppdraget därefter ändras kan vi komma att behöva byta ut vem eller vilka personer som arbetar med ert uppdrag. Detta sker självklart i samförstånd med er.


  2.8 Uppdraget bestäms av de instruktioner som ni lämnar och som vi accepterar. De råd och tjänster som DER Juridik tillhandahåller är också specifikt anpassade till dessa instruktioner och kan därför inte användas för andra frågor som inte omfattas av uppdraget.


  2.9 Rådgivning som vi lämnar är baserad på rättsläget vid tidpunkten för uppdraget. Skulle vi lämna matematiska uträkningar eller uttala oss i andra frågor än juridiska utgör detta inte rådgivning och ska därför inte ses som en del av våra tjänster. Rådgivning som vi lämnar innebär aldrig en garanti för ett visst utfall.
 3. Klientkännedom och personuppgifter
  3.1 Enligt lag måste DER Juridik bland annat kontrollera sina klienters identitet och ägarförhållanden samt i vissa fall medel och andra tillgångars ursprung. DER Juridik kan därför komma att be om identitetshandlingar avseende er och de personer som företräder er och, om ni är en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen över er (så kallade verkliga huvudmän), liksom om dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar härrör. DER Juridik är även skyldigt att verifiera den information som lämnas till DER Juridik och för detta ändamål kan DER Juridik komma att inhämta information från externa källor, såsom exempelvis databaser. All information och dokumentation som DER Juridik inhämtat i samband med dessa kontroller kommer DER Juridik att behålla.

  3.2 Genom dessa allmänna villkor samt DER Juridiks för vid var tid gällande integritetspolicy tillgänglig på www.derjuridik.se, är ni informerade om att DER Juridik behandlar personuppgifter för de ändamål som anges i denna punkt 3. DER Juridik behöver som regel även behandla era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål. Era rättigheter i förhållande till de personuppgifter DER Juridik behandlar framgår enligt ovannämnda integritetspolicy. Vid frågor gällande DER Juridiks behandling av personuppgifter, vänligen kontakta den jurist eller advokat som ansvarar för de uppdrag som ni har lämnat till oss eller vår ansvarige medarbetare för personuppgiftsfrågor via kontakt@derjuridik.se.


  3.3 DER Juridik är enligt lag skyldigt att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. DER Juridik är förhindrat enligt lag att underrätta er om att misstankar föreligger och eller om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fall misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är DER Juridik skyldigt att avböja eller frånträda uppdraget.

  3.4 DER Juridik kan inte hållas ansvariga för skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att DER Juridik iakttagit de skyldigheter som åligger DER Juridik enligt punkterna 3.1 och 3.3.

 4. Befogenheter
  4.1 När ni anlitar DER Juridik ger ni DER Juridik därigenom rätt att, såvida ni inte meddelar DER Juridik annat, vidta de åtgärder som DER Juridik anser är nödvändiga eller önskvärda för att utföra uppdraget. Exempelvis äger DER Juridik rätt att för er räkning anlita andra rådgivare och fackmän och även på annat sätt ådra er skäliga kostnader i samband med uppdraget. Om DER Juridik anlitar andra rådgivare och fackmän kan DER Juridik begära att ni kontrakterar dem direkt och därigenom åtar er ett direkt betalningsansvar för deras arvoden och kostnader.
 5. Tjänster
  5.1 För varje uppdrag har en av DER Juridiks partners huvudansvaret för tillhandahållandet av DER Juridiks tjänster. Den uppdragsansvarige partnern har full handlingsfrihet att utse de jurister och annan personal som han eller hon bedömer bör hantera uppdraget för att säkerställa att det utförs på ett ändamålsenligt sätt.

  5.2 DER Juridiks tjänster anpassas efter förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenteras för DER Juridik samt de instruktioner ni ger DER Juridik. Ni kan därför inte förlita er på ett visst råd i samband med någon annan angelägenhet eller använda det för annat ändamål än det för vilket det lämnades.
 6. Immateriella rättigheter
  6.1 Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat DER Juridik genererar i ett uppdrag tillhör DER Juridik men ni har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats, får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av DER Juridik ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.
 7. Sekretess och utlämnande av information
  7.1 DER Juridik skyddar på lämpligt sätt den information som ni lämnar till DER Juridik. I vissa fall åligger det dock DER Juridik enligt lag att lämna ut sådan information.

  7.2 I de fall DER Juridik utför ett uppdrag för fler än en klient, har DER Juridik rätt att lämna ut sådant material och annan information som en av klienterna lämnat till DER Juridik till de andra klienterna.


  7.3 Om DER Juridik i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller fackmän har DER Juridik rätt att lämna ut sådant material och annan information som DER Juridik anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt er. Detsamma gäller sådant material och annan information som DER Juridik erhållit till följd av de kontroller och verifieringar som DER Juridik utfört enligt punkt 3.1.

  7.4 Om DER Juridik inte debiterar mervärdesskatt på DER Juridiks tjänster till er är DER Juridik enligt lag skyldigt att i vissa fall lämna information till skattemyndigheterna om ert momsnummer och värdet av de levererade tjänsterna. När ni anlitar DER Juridik anses ni ha samtyckt till att DER Juridik lämnar denna information till skattemyndigheterna.

  7.5 När ett ärende blivit allmänt känt har DER Juridik rätt att i sin marknadsföring och på sin webbplats lämna information om sin delaktighet i det och om andra redan allmänt kända uppgifter om ärendet.

 8. Arvoden och kostnader
  8.1 DER Juridiks arvoden debiteras enligt principer som fastställs utifrån en mängd faktorer, som exempelvis nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för DER Juridik, tidspress och uppnått resultat. Denna lista är inte uttömmande.


  8.2 Utöver arvoden debiterar DER Juridik ersättning för kostnader. Det kan exempelvis gälla registreringsavgifter, undersökningskostnader, kostnader för andra rådgivare och fackmän, bud- och resekostnader, kostnader för inhyrd personal, catering, kopiering, fax och telefon.

  8.3 Utöver arvodet och kostnadsersättningen tillkommer mervärdesskatt i de fall DER Juridik är skyldigt att debitera sådan.

 9. Fakturering och betalning
  9.1 I regel fakturerar DER Juridik er månadsvis. Fakturorna kan antingen vara a conto eller slutliga. En a conto-faktura anger inte nödvändigtvis en exakt uppskattning av det belopp som ska betalas för de tjänster DER Juridik utfört. I de fall DER Juridik fakturerat er a conto, kommer den slutliga fakturan att ange det totala arvodet för uppdraget eller del av uppdraget med avdrag för det arvode som fakturerats a conto.


  9.2 I vissa fall kommer DER Juridik att begära förskott på arvode och kostnader. Belopp som betalats i förskott kommer då att användas för att reglera framtida fakturor. Det totala beloppet för utförda tjänster och kostnader kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.

  9.3 Varje faktura anger förfallodag. Normalt sett infaller förfallodagen inte tidigare än 15 dagar från fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen.

  9.4 I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive ombudskostnader). Det är dock sällsynt att den vinnande partens samtliga rättegångskostnader är ersättningsbara. Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part måste ni emellertid erlägga betalning för de tjänster DER Juridik utfört och för de kostnader DER Juridik haft i samband med att DER Juridik företrätt er i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.

  9.5 Om DER Juridiks arvode och kostnader ska finansieras genom att ni tar i anspråk en rättsskyddsförsäkring måste ni fortfarande erlägga betalning för arvodet och kostnaderna till den del de överstiger vad som betalas ur försäkringen.

  9.6 Om ni ber DER Juridik att adressera en faktura till någon annan, kan DER Juridik komma att acceptera detta endast under förutsättning att det är uppenbart att förfarandet inte strider mot lag, att identiteten och andra förhållanden som anges i punkt 3 har bekräftats med avseende på fakturamottagaren och att ni, om DER Juridik så begär, omedelbart betalar de belopp som inte betalats på förfallodagen. Något klientförhållande mellan DER Juridik och fakturamottagaren uppkommer inte.

 10. Ansvar och ansvarsbegränsningar
  10.1  DER Juridiks ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från DER Juridiks sida är per uppdrag begränsat till 50 miljoner svenska kronor eller, om DER Juridiks arvode i det aktuella uppdraget understiger en miljon svenska kronor, fem miljoner svenska kronor.


  10.2  DER Juridik ska under inga förhållanden vara ansvarig för utebliven produktion, vinst eller någon annan indirekt skada eller förlust eller följdskada eller följdförlust.

  10.3  DER Juridiks ansvar ska nedsättas med belopp som ni kan erhålla ur försäkring som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att era rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen inte inskränks.

  10.4 Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende av DER Juridik oavsett om DER Juridik anlitat dem eller om ni kontrakterat dem direkt. DER Juridik ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att DER Juridik rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till DER Juridik eller till er.

  10.5 Om ni har accepterat en ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning i förhållande till någon annan rådgivare eller fackman, ska DER Juridiks ansvar reduceras med det belopp som DER Juridik hade kunnat utfå av rådgivaren eller fackmannen om dennes ansvar inte hade uteslutits eller begränsats oavsett om rådgivaren eller fackmannen skulle ha varit förmögen att betala beloppet till DER Juridik eller inte.

  10.6 DER Juridik ska inte ansvara för skada som uppkommer genom att ni använt DER Juridiks arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 10.9, ansvarar DER Juridik inte för skada som drabbat tredje man genom att ni använt er av DER Juridiks arbetsresultat eller råd.

  10.7  Såvida uppdraget inte särskilt avsett just skatterådgivning ansvarar DER Juridik inte för skada som ni vållas genom att ni, som en konsekvens av de tjänster DER Juridik tillhandahållit, påförs skatt eller riskerar att påföras skatt.

  10.8 DER Juridik ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför DER Juridiks kontroll som DER Juridik skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder DER Juridik inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

  10.9 Om DER Juridik på er begäran medger att en utomstående person får förlita sig på DER Juridiks arbetsresultat eller råd ska detta inte medföra att DER Juridiks ansvar ökar eller i övrigt påverkas till DER Juridiks nackdel. DER Juridik kan hållas ansvariga i förhållande till en sådan utomstående person endast i samma utsträckning som DER Juridik kan hållas ansvariga gentemot er. Belopp som DER Juridik kan komma att vara skyldiga att utge till en sådan utomstående person, ska i motsvarande mån reducera DER Juridiks ansvar i förhållande till er och vice versa. Något klientförhållande mellan DER Juridik och den utomstående personen uppkommer inte. Vad som sagts i det föregående gäller även i de fall DER Juridik på er begäran ställer ut intyg, utlåtande eller liknande till en utomstående person.

  10.10 Ansvarsbegränsning som enligt dessa villkor eller separat avtal med er gäller för DER Juridik, gäller i alla avseenden även till förmån för och är tillämpliga på delägare eller tidigare delägare i DER Juridik och jurister och andra personer som arbetar för eller anlitas eller har anlitats av DER Juridik.

 11. Förfarande vid klagomål och krav
  11.1 Om ni av något skäl är missnöjda med DER Juridiks tjänster och vill framställa klagomål, ber DER Juridik er att meddela uppdragsansvarig partner detta så snart som möjligt. Alternativt kan ni också kontakta DER Juridiks managing partner.


  11.2 Krav som har samband med rådgivning som DER Juridik har lämnat ska framställas till DER Juridiks managing partner så snart ni fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet. Krav får inte framställas senare än 365 dagar efter det senare av (i) dagen för DER Juridiks sista faktura avseende det uppdrag, till vilket kravet hänför sig och (ii) dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller kunde ha blivit kända för er om ni genomfört rimliga efterforskningar.

  11.3 Om ert krav har sin grund i en myndighets eller annan tredje mans krav mot er, ska DER Juridik eller DER Juridiks försäkringsgivare ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning förutsatt att DER Juridik - med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsbekräftelsen - håller er skadeslösa. Om ni bemöter, reglerar, förlikar eller på annat sätt vidtar någon åtgärd avseende ett sådant krav utan DER Juridiks samtycke, ska DER Juridik inte ha något ansvar för kravet.

  11.4 Om DER Juridik eller DER Juridiks försäkringsgivare utbetalar ersättning till er med anledning av ert krav ska ni, som villkor för utbetalningen, till DER Juridik eller DER Juridiks försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse.

 12. Ansvarsförsäkring
  12.1. DER Juridik upprätthåller ansvarsförsäkringar.
 13. Uppdragets upphörande
  13.1 Ni kan när som helst avsluta samarbetet med DER Juridik genom att skriftligen begära att DER Juridik frånträder uppdraget. Ni måste emellertid erlägga betalning för de tjänster DER Juridik utfört och för de kostnader DER Juridik haft före det att uppdraget upphörde.


  13.2 Lag anger under vilka omständigheter DER Juridik har rätt eller är skyldiga att avböja eller frånträda ett uppdrag. Detta kan till exempel vara fallet vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering, intressekonflikt, utebliven betalning, bristande instruktioner eller om förtroendet DER Juridik och klient emellan inte längre föreligger. Om DER Juridik frånträder uppdraget, måste ni emellertid erlägga betalning för de tjänster DER Juridik utfört och för de kostnader DER Juridik haft före frånträdandet. Under alla omständigheter upphör uppdraget när det fullgjorts.

 14. Arkivering
  14.1 När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört, kommer DER Juridik att arkivera (hos DER Juridik eller hos tredje man och i pappersform eller elektronisk form) alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats och genererats i uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt DER Juridiks uppfattning är påkallad med hänsyn till uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som påkallas av lag.


  14.2 Eftersom DER Juridik är skyldigt att arkivera i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats eller genererats i uppdraget, kan DER Juridik inte tillmötesgå en begäran att återställa (utan att göra och behålla en kopia) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut. Om ni ber DER Juridik att tömma en elektronisk akt i DER Juridiks dokumenthanteringssystem kommer DER Juridik att efterkomma ert önskemål i den utsträckning som lag tillåter detta. DER Juridik förbehåller sig rätten att behålla en papperskopia av de dokument som tas bort eller spara dem på någon elektronisk lagringsmedia. DER Juridik förbehåller sig också rätten att kräva ersättning om arbetet är tidskrävande.

  14.3 Om DER Juridik inte särskilt avtalar annat, kommer DER Juridik att tillställa er alla originalhandlingar när ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört. DER Juridik kan emellertid komma att behålla en kopia av originalhandlingarna.

 15. Ändringar, företräde och språkversioner
  15.1 Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av DER Juridik. Den gällande versionen finns alltid publicerad på DER Juridiks webbplats www.derjuridik.se. Förändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som påbörjas efter det att den förändrade versionen lagts ut på DER Juridiks webbplats.


  15.2 Om en uppdragsbekräftelse har tillställts er i samband med ett specifikt uppdrag, ska villkoren i bekräftelsen äga företräde framför dessa allmänna villkor om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra.

  15.3 De allmänna villkoren har upprättats i en svensk- och en engelskspråkig version. Den svenskspråkiga versionen gäller i förhållande till klienter med hemvist i Sverige. För övriga klienter gäller den engelskspråkiga versionen.

 16. Tillämplig lag och tvistelösning
  16.1  Dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsbekräftelsen och samtliga frågeställningar med anledning av dem, DER Juridiks uppdrag och DER Juridiks tjänster ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.


  16.2  Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, uppdragsbekräftelsen (om tillämpligt), DER Juridiks uppdrag eller DER Juridiks tjänster, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm. Det språk som ska användas är svenska, om inte parterna enas om att istället använda engelska.

  16.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till punkt 16.2 samt information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet omfattas av sekretess och får inte i frånvaron av motpartens uttryckliga medgivande föras vidare till tredje man. En part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan information för att bevara sin rätt i förhållande till den andre parten eller till en försäkringsgivare eller om sådan skyldighet föreligger enligt tvingande lag eller regelverk för emittenter eller liknande.

  16.4  Oavsett vad som sägs i punkt 16.2, har DER Juridik rätt att väcka talan angående klar och förfallen fordran i domstolar som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar.

DER Juridik AB, org. nr. 559172–1898
E-post: kontakt@derjuridik.se
Hemsida: www.derjuridik.se
Adress: Lilla Nygatan 14, 111 28 Stockholm