En av de påstådda fördelarna med skiljeförfarandeinstitutet är att processen utgör ett en instansförfarande. Skiljedomar är slutliga, har rättskraftsverkan och får inte överprövas materiellt av domstol. En tappande part får således inte angripa en skiljedom om man anser t.ex. att skiljemännen tolkat ett avtal felaktigt, tillämpat rätten felaktigt, värderat bevisning på ett oriktigt sätt e.d.

Ylli Dautaj analyserar skiljedomsförfarandet genom ett aktuellt avgörande

Läs hela artikeln här.