Högsta domstolen öppnade i slutet av 2022 dörren på vid gavel för tillämpning av bulvanregeln i 7 kap. 31 § jordabalken. Högsta domstolens tolkning öppnar nämligen för att ett större antal hyresrätter kommer att omfattas av bestämmelsen om bulvanskap. Det kvarstår dock efter domen flera frågor avseende vad rättsföljden är av att ett bulvanskapsförhållande föreligger.

Linus Pöldma skriver om rättsföljderna av bulvanskap som är under prövning i flera mål.

Läs hela artikeln här.