Högsta domstolen har i ett avgörande från den 17 maj 2023 funnit att en skiljeklausul i ett ramavtal har utgjort rättegångshinder i en tvist om ett senare träffat avropsavtal eftersom det har rört ett rättsförhållande som angivits i skiljeavtalet. Därutöver fann Högsta domstolen att en skiljeklausul i allmänna villkor som har varit tillgängliga för motparten också kan resultera i skiljebundenhet mellan parterna.

Anastasiia Slovak skriver om Högsta domstolens avgörande och dess betydelse på skiljedomsrättens område

Läs hela artikeln här.