Den 26 juni 2023 meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd i mål mellan Kommanditbolaget The Grand Group Aktiebolag (Grand Group) och Landbyska Verket 11 (Landbyska Verket). Spörsmålet har sin grund i klander av en underliggande skiljedom som Svea hovrätt upphävde den 26 november 2022. Hovrätten gjorde bedömningen att målet rymmer frågor som är av vikt för ledning av rättstillämpningen och tillät därför att domen överklagas enligt 43 § lag (1999:116) om skiljeförfarande (LSF). 

Ylli Dautaj och Michaela Iosifidou skriver om tvisten på Norstedts Juridik.

Läs hela artikeln här.