Rättsområden

Dolda fel bostadsrätt

Vid dolda fel i bostadsrätt har köparen rätt till prisavdrag, skadestånd och hävning av köpet under särskilda omständigheter. Först har emellertid säljaren rätt att avhjälpa felet. När en köpare av en bostadsrätt upptäcker ett fel med den köpta bostadsrätten, att den avviker från avtalet eller från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är Köplagen (”KL”) tillämplig. KL tillämpas vid köp av lös egendom såsom bostadsrätter, till skillnad från köp av fast egendom när Jordabalken (”JB”) är tillämplig.

För att kunna göra fel gällande krävs att köparen reklamerat felen inom skälig tid. Detta innebär att köparen måste kontakta säljaren och förklara att fel föreligger. Vad som utgör ”skälig tid” kan inte säkert sägas utan det kan bero på omständigheter i det enskilda fallet. Fristen enligt KL är inte någon längre sådan. Därför är det viktigt att en köpare som upptäcker ett fel reklamerar detta omgående.

Enligt KL finns ingen generell undersökningsplikt utan det krävs att säljaren har uppmanat köparen att undersöka bostadsrätten, eller att köparen faktiskt har företagit en undersökning men inte upptäckt felet. Det är alltid att rekommendera en köpare att ta en besiktningsman till bostadsrätten före köpet.

Om bostadsrätten sålts i befintligt skick, såsom det inte sällan går till, kan fel endast göras gällande om bostadsrätten är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta. En säljare kan dock inte friskriva sig från samtligt felansvar. En säljare kan inte genom en generellt hållen klausul om försäljning i befintligt skick friskriva sig från precisa och positiva utfästelser som gjorts vid köpet.

Våra andra rättsområden