Rättsområden

Folkrätt & internationell rätt

Inom alla sina verksamhetsområden arbetar DER Juridik med respekt för mänskliga rättigheter som en stadig grund. Detta blir extra tydligt i ärenden som rör folkrätt och internationell rätt. Vi biträder både privatpersoner och företag i tvister angående diskriminering på grund av bl.a. kön, etnisk tillhörighet och religion.
Vi hjälper utländska medborgare och statslösa personer att ansöka om asyl och uppehållstillstånd. Vi har även bred erfarenhet av familjerättsliga ärenden med internationell anknytning. Det kan gälla hela livets skeenden från föräldraskap och vårdnadstvister till arv.

Våra andra tjänster