Rättsområden

Miljörätt

Våra jurister har drivit ett flertal ärenden enligt miljöbalken, plan- och bygglagen samt fastighetsbildningslagen. Vi har bred kompetens om översiktsplaner, detaljplaner, bygglov, fastighetsbildning, servitut och nyttjanderätt.
Ansökan om strandskyddsdispens är också en typ av ärende som vi gladeligen hjälper våra klienter med. Inom miljörätten bistår vi våra klienter i frågor som rör miljöfarlig verksamhet, miljöskadestånd, vattenverksamhet, områdesskydd och miljöskydd.

Våra andra tjänster