Aktieägartvister

”För det ekonomiska framåtskridandet, likasom för den menskliga odlingen i allmänhet, är associationen otvifvelaktigt ett af de vigtigaste hjelpmedel.” ― Hj. L. Hammarskjöld

Kontakta oss

 

Aktieägartvister

I dagens samhälle utgör företag grundstommen för ekonomisk tillväxt. Vi på DER Juridik tror på att små- och medelstora bolag är ryggraden i vår ekonomi och drivkraften bakom innovation och tillväxt. Därför förstår vi vikten av att skapa en stark och rättvis grund för små och medelstora bolag. Vi tror på skydd för aktieägare, generellt, och minoritetsaktieägare, i synnerhet. Vi bistår ofta små- och medelstora bolag i joint-venture tvister och minoritetsaktieägare i aktieägartvister. På DER Juridik har vi utvecklat en särskild och unik expertis inom tvisteföremål som grundar sig på bolagsrätt och aktieägaravtal.

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal är en väsentlig del av varje bolagsstruktur. Oavsett om du driver ett stort etablerat bolag eller ett litet start-up bolag, är det viktigt att ha tydliga och välskrivna aktieägaravtal på plats. Syftet med aktieägaravtal är att reglera överenskommelser om verksamheten i bolaget eller dess organ. Oftast regleras sådant som inte bör eller kan regleras i bolagsordningen. Genom aktieägaravtalet förpliktas aktieägarna att agera, eller inte agera, på ett visst sätt.

Vår expertis

Vi på DER Juridik har en gedigen och mångsidig erfarenhet av att arbeta med aktieägaravtal. Våra erfarna jurister har hanterat ett brett spektrum av ärenden och är väl förtrogna med de juridiska och affärsmässiga frågor som kan uppstå i samband med sådana avtal. På DER Juridik har vi som ett mål att hjälpa bolag oavsett storlek att blomstra och växa i en konkurrensutsatt affärsmiljö. I det ljuset har vi också som mål att bistå minoritetsaktieägare med att tillvarata sina rättigheter.

Vi skiljer oss från de konventionella storbyråerna genom att erbjuda specialiserad och skräddarsydd rådgivning och representation oavsett ärendets komplexitet. För oss står kvaliteten och den personliga insatsen som vi kan erbjuda våra klienter alltid i centrum. Därför anpassar vi våra strategier efter klientens mål och specifika behov. Det innebär att vi stundtals bär delar av den ekonomiska risken tillsammans med vår klient. Du kan läsa mer om det här.

Hur vi kan hjälpa

För oss är det viktigt att uppnå en lösning som är i våra klienters bästa intresse och som skyddar deras rättigheter och ekonomiska intressen.

På DER Juridik har vi erfarenhet av att upprätta aktieägaravtal, joint-venture avtal och agera ombud i tvister avseende aktieägaravtal och joint-venture avtal i små-, medelstora- och stora bolag. Vi har även gedigen erfarenhet som ombud för aktieägare av alla slag. Vi har tidigare hjälpt våra klienter med bland annat:

  • Utarbetande och granskning av aktieägaravtal i linje med klientens affärsbehov
  • Tvister som rör bolagets styrelse och dess beslut
  • Överträdelser som strider mot aktiebolagslagen, exempelvis aktieägares rätt till insyn, likhetsprincipen, generella inskränkningar i ställföreträdares kompetens, illojalt handlande med mera 
  • Utspädning av aktierna genom riktade nyemissioner
  • Olika typer av minoritetsaktieägares rättigheter
  • Utbetalning och utdelning

Tillsammans med klienten sätter vi först upp en strategi för att hitta den lämpligaste och den mest gynnsamma lösningen. Oavsett tvistens omfattning och karaktär är vi på DER Juridik alltid redo att möta de utmaningar som våra klienter står inför. När du väljer DER Juridik får du inte bara tillgång till vår erfarenhet och expertis utan även en personlig och dedikerad ansats. Genom hela processen kommer vi att uppdatera, vägleda och ge råd baserat på väl genomtänkta rättsutredningar och strategiska överväganden. Vi erbjuder noggrannhet, hängivenhet och resultat.

Vi ser fram emot att tillvarata dina intressen!

 

 

Kontoret Web-21

Våra ersättningsmodeller

Varje ärende är unikt. Inför ett nytt ärende sätter vi därför först upp en strategi tillsammans med klienten för att hitta den lämpligaste och mest gynnsamma lösningen. För att tillmötesgå våra klienters olika ersättningsförutsättningar erbjuder DER Juridik ett antal ersättningsmodeller. Vilken modell som tillämpas beror på olika faktorer såsom ärendets karaktär, komplexitet, storlek, säte, m.m. 

Modell 1              Ordinarie timtaxa

Modell 2             Subventionerad timtaxa + provision

Modell 3             Subventionerad timtaxa + "uplift"

Modell 4             Provision

Modell 5             Provision + externa kostnader

Vi som arbetar med aktieägartvister

Andra verksamhetsområden

Välkommen att kontakta oss direkt eller via vårt kontaktformulär

Kontakta oss genom att skicka in din förfrågan via vårt formulär

Namn(Obligatoriskt)

Kontaktuppgifter

 

Lilla Nygatan 14
111 28 Stockholm

Visa på karta

+46 76 822 70 08
kontakt@derjuridik.se