Fastighetsrätt samt mark- och miljörätt

Kontakta oss

 

Fastighetsrätt samt mark- och miljörätt

Juridiska frågor om fastigheter behandlas inom vad som kallas fastighetsrätten. I juridiken delar man normalt in fastighetsrätten i två delområden; den allmänna fastighetsrätten och den speciella fastighetsrätten.

Allmän fastighetsrätt regleras i huvudsak i jordabalken (1970:994) och bostadsrättslagen (1991:614) och omfattar regler och avtal kring överlåtelse och nyttjande av fastigheter. Viktiga rättsområden avser köp av fastighet, nyttjanderätt, överlåtelser, ägande och arrende av fastigheter. Juridiska frågor som ofta uppkommer är exempelvis panträtt, bolagisering av fastigheter, fel i fastigheter, formkrav och hyresavtal.

Speciell fastighetsrätt, som bland annat regleras i miljöbalken (1998:808) och plan- och bygglagen (2010:900), avser fastighetsrättsliga frågor som involverar offentliga organ som statliga myndigheter eller kommuner. Den speciella fastighetsrätten delas upp i mark- och miljörätt. Exempelvis kan spörsmål inom den speciella fastighetsrätten behandla fastighetsbildning kopplat till lantmäteriet, bygglovsfrågor, detaljplaner, vägrätt och infrastruktur.

Vi biträder våra klienter med rådgivning inom bland annat:

  • Fastighetsförsäljning
  • Paketering av fastigheter
  • Nyttjanderätter som hyra och arrende
  • Fastighetsutveckling
  • Joint Ventures
  • Fastighetsfinansiering
  • Miljörätt
  • Fastighetsrättsliga tvister
  • Bygglov och detaljplanefrågor

Våra klienter utgörs av olika aktörer inom fastighetsbranschen. Vi bistår således med rådgivning till privatpersoner, företag och kommuner. Våra jurister har omfattande erfarenhet av att hjälpa klienter inom såväl den allmänna som den speciella fastighetsrätten. Vår rådgivning är strategisk och vi hjälper våra klienter att ta ett helhetsperspektiv när de planerar sin affär eller löser sin tvist. Vi kan hjälpa dig med allt från fastighetsbildning, till försäljning, avtalsgranskning och tvist.

Vi som arbetar med
fastighetsrätt samt mark- och miljörätt

Andra verksamhetsområden

Välkommen att kontakta oss direkt eller via vårt kontaktformulär

Kontakta oss genom att skicka in din förfrågan via vårt formulär

Namn(Obligatoriskt)

Kontaktuppgifter

 

Lilla Nygatan 14
111 28 Stockholm

Visa på karta

+46 76 822 70 08
kontakt@derjuridik.se